Avís legal

Amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els seus usuaris, els informem, en virtut de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que aquesta pàgina Web és propietat de EDUKBITS DIDÁCTICA, S.L. amb CIF B55236624 i domicili a Figueres, C/Salvador Espriu 4 (baixos), 17600 de Figueres (Girona -  Espanya), i inscrita en el Registre Mercantil de Girona amb les següents dades: Llibre 0, Tom 3032, Fulla GI-58561, Inscripció nº 1
Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns en l'e-mail en info@edukbits.com o trucant per telèfon al (+34) 680.335.338.
Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com a estrangers que la utilitzin.
Tots els continguts, textos i imatges són de la nostra propietat o de tercers que als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.
En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens proporcioni a través de la present pàgina o mitjançant l'enviament de correu electrònics seran tractats amb absoluta confidencialitat i s'incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats, respondre a les seves sol·licituds d'informació, així com remetre-li informació referent als nostres serveis, fins i tot per mitjans electrònics. Així mateix, en cas de recepció del seu currículum a través del correu electrònic de la nostra web, li informem que, si no ens indica el contrari, les seves dades s'incorporaran a un fitxer de “Recursos Humans”, amb la finalitat de disposar del seu currículum per dur a terme els nostres processos de selecció de personal. L'enviament referit de les dades constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.
Tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.
En qualsevol cas, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei dirigint-se davant EDUKBITS DIDÁCTICA, S.L. -Responsable Protecció Dades – C/Salvador Espriu 4 (baixos), 17300 de Figueres (Girona), aportant per a la seva identificación una còpia del DNI.